preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ugovorne obveze javne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC ZAGREB

Zagreb, Jabukovac 30

Tel/fax: 01/48 34 390, 4834391, 48 34 392

OIB: 91895220644

MB:03211894

Zagreb, 14. 05. 2012.

Klasa: 602-02/012-05/24-1

Urbroj: 251-120-012-01

 

 

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 139/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11)

ravnatelj Osnovne škole Jabukovac Zagreb

donosi:

 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

OSNOVNE ŠKOLE JABUKOVAC-ZAGREB

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se postupak stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga,  javna nabava i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad škole i obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Jabukovac-Zagreb (u daljnjem tekstu: Škola), osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

Članak 2.

Ravnatelj Škole pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju školu. Postupak ugovaranja nabave robe i usluga mogu predložiti svi zaposlenici u školskoj ustanovi, stručna tijela u školi i Školski odbor, osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

Članak 3.

Ravnatelj ili osoba koju ovlasti ravnatelj dužna je prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza obaviti kontrolu i izvijestiti ravnatelja je li  pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu sa važećim financijskim planom i planom javne nabave škole za tekuću godinu.

Ako se utvrdi da predložena ugovorna obveza nije u skladu s važećim financijskim planom, ravnatelj škole dužan je predloženi prijedlog odbiti ili predložiti Školskom odboru promjenu financijskog plana i plana nabave.

Članak 4.

Nakon što ravnatelj ili osoba koju ravnatelj ovlasti utvrdi je li predložena ugovorna obveza u skladu s važećim financijskim planom i planom javne nabave škole, ravnatelj donosi odluku o pokretanju nabave odnosno ugovaranju ugovorne obveze.

 

Nabava roba ili usluga dozvoljena je isključivo uz prethodno odobrenje potvrđeno potpisom ravnatelja.

U skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11), ravnatelj Škole potpisuje Izjavu o fiskalanoj odgovornosti na temelju sastavljenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, a sve u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti  (NN 139/10).

Članak 5.

Ako postupak nabave roba i usluga ne podlježe postupku Javne nabave, odnosno nisu ispunjene zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi (NN 90/11) tada se stvaranje obveza provodi po sljedećoj proceduri:

 

  1. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

Red. br.

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

1.

Prijedlog za nabavu:

-opreme

-materijala za čišćenje i održavanje higijene

-materijala za nastavu (stručnu literaturu)

-namirnica za potrebe školske kuhinje

-materijala za tehničko i investicijsko održavanje i ostalog materijala

-za usluge i izvođenje radova

-za nabavu osnovnih sredstava

-ostalo

Prijedlog daju:ravnatelj,učitelji,

tajnica,spremačice,

kuharice,knjižničar,

psiholog, defektolog,domar  i ostali nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

Interni pismeni obrazac,

narudžbenica,

ponuda ,ugovor

Tijekom godine

2.

Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom/proračunom

i planom nabave

Ravnatelj ili u dogovoru s računovođom

Ravnatelj odobrava sklapanje ugovora/narudžbe ako je prijedlog u skladu  s planom ili odbacuje ako prijedlog nije u skladu s planom

3 dana od zaprimanja prijedloga

3.

Pokretanje nabave-sklapanje ugovora, izdavanje narudžbe

Ravnatelj  odnosno osoba koju on ovlasti

Ugovor/narudžba

Do 30 dana od dana odobrenja, od zaposlenika za financije

 

Članak 6.

 

Ukoliko postupak nabave roba i usluga podlježe postupku Javne nabave, odnosno ispunjene su zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi

(NN 90/11) tada se stvaranje obveza provodi po sljedećoj proceduri:

 

  1. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

Red. br.

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Prijedlog za nabavu opreme

Prijedlog za korištenje usluga

Prijedlog za obavljanje radova

Ravnatelj

Radnici-nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

Prijedlog s opisom potrebne opreme/usluga/

radova i okvirnom cijenom

Tijekom godine, a najkasnije mjesec dana prije pripreme godišnjeg plana nabave za sljedeću  godinu

2.

Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/usluga/radova

Kod centraliziranog procesa –osnivač,ako proces nije centraliziran tada radnici nositelji pojedinih poslova i aktivnosti u suradnji sa ravnateljem uz obvezu angažiranja vanjskog stručnjaka nabave

 

Tehnička i natječajna dokumentacija

Do početka kalendarske godine u kojoj se pokreće postupak nabave

3.

Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan/proračun

Računovođa  ravnatelj

Financijski plan/proračun

Rujan-prosinac

4.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

Radnici –nositelji pojedinih poslova i aktivnosti. Ravnatelj preispituje stvarnu potrebu za predmetom nabave

Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom

Tijekom godine

5.

Provjera je li prijedlog u skladu s donesenim planom nabave i financijskim planom/proračunom

Ravnatelj i računovođa

Odobrenje , pokretanje postupka

 

2 dana od zaprimanja prijedloga

6.

Provjera je li tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi

Radnik kojeg ovlasti ravnatelj

Pokreće postupak javne nabave

najviše 30 dana od zaprimanja prijedloga za pokretanje postupka javne nabave

7.

Pokretanje postupka javne nabave

Ravnatelj odnosno osoba koju on ovlasti (ne može biti zaposlenik na poslovima za financije)

Objava natječaja, pregovarački postupak

Tijekom godine

 

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči Škole i web stranici Škole.

 

                                             

RAVNATELJICA:                   
Romana Šimunić Cvrtila, prof.
preskoči na navigaciju