preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-7-5-12

Urbroj: 251-120-015-5-01

Zagreb, 14. svibnja 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 72. Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 14. svibnja 2015.

 

         P O N O V LJ E N I    N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1 Zakona- (ne stariji od 6 mjeseci) i presliku domovnice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb,  Zagreb, Jabukovac 30; 10 000, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

                                                                                  

Ravnatelj                            

Darko Benčić, prof.  

 

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-7-5-11

Urbroj: 251-120-015-5-01

Zagreb, 13. svibnja 2015.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126/12 i 94 /13, i 152/14 te članka 72. Statuta Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, ravnatelj škole donosi dana 13. svibnja 2015. godine 

                                                     O D L U K U

                                                  o poništenju natječaja

Poništava se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, učitelj/učiteljica razredne nastave, od 28. travnja 2015.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                            Ravnetelj: Darko Benčić

 

 

 Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-7-4-9

Urbroj: 251-120-015-4-01

Zagreb, 28. travnja 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 72. Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 28. travnja 2015.

 

                                                           N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1 Zakona- (ne stariji od 6 mjeseci) i presliku domovnice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb,  Zagreb, Jabukovac 30; 10 000, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

                                                                                  

Ravnatelj                            

Darko Benčić, prof.     

 

 

                                                                                     

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/15-1-2-42

Urbroj: 251-120-015-1-01

Zagreb, 28. siječnja 2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, i 152/14), Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport te članka 72. Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 29. siječnja 2015.

 

N A T J E Č A J

 

za izbor učitelja informatike, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (ukupno 31 sat) - zamjena za djelatnicu na bolovanju.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijavi je potrebno priložitii:

-    zamolbu sa životopisom

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom studiju

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i               srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 29. siječnja 2015. i traje do 6. veljače 2015.

 

                                                                                  

 

                                                                                            Ravnatelj

 

                                                                                           __________________

                                                                                           Darko Benčić, prof.  

 

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/14-12-02/41

Urbroj: 251-120-014-01

Zagreb, 16. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i94/13) i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 16. prosinca 2014.

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, 1 izvršitelj/ica, na  neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14.), dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st.1 Zakona- (ne stariji od 6 mjeseci) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu ( preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis) 

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb,  Zagreb, Jabukovac 30; 10 000, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 16. prosinca 2014. i traje do 24. prosinca 2014. godine.

                                                                    

Ravnatelj

Darko Benčić, prof.              

                   

                                                        

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02-/14-12-1-39

Urbroj: 251-120-014-1-01

Zagreb, 15. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126/12 i 94 /13 te članka 72. Statuta Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, ravnatelj škole donosi dana 15. prosinca 2014.

O D L U K U

 o poništenju natječaja

 

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, 1 izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme

Ova odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnatelj škole

Darko Benčić, prof.    

 

  

Osnovna škola Jabukovac-Zagreb

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/14-11-02/39

Urbroj: 251-120-014-01

Zagreb, 26. studenoga 2014.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i 94/13) i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 26. studenoga 2014.

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, 1 izvršitelj/ica, na  neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14.), dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st.1 Zakona- (ne stariji od 6 mjeseci) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu ( preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis) 

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb,  Zagreb, Jabukovac 30; 10 000, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 26. studenoga 2014. i traje do 3. prosinca 2014. godine.                                                                                   

Ravnatelj

 Darko Benčić, prof.     

 

 

 

Zagreb, Jabukovac 30

Klasa: 602-02/14-02/37

Urbroj: 251-120-01-14-01

Zagreb, 2. listopad 2014..

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i94/13)  i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb,  raspisuje dana _2. listopada 2014.

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

za izbor učitelja razredne nastave u produženom boravku, M/Ž- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (ukupno 40 sati tjedno)
za izbor učitelja razredne nastave, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (ukupno 40 sati tjedno) - zamjena za djelatnika koji koristi pravo na jednogodišnji neplaćeni dopust
za izbor učitelja informatike, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno za 31 sat ukupnog tjednog radnog vremena - zamjena za djelatnika koji je privremeno nesposoban za rad (bolovanje)
za izbor tajnika škole, M/Ž 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (ukupno 40 sati tjedno)- zamjena za djelatnika koji je privremeno nesposoban za rad (bolovanje)

 

UVJETI:  Za radno mjesto pod rednim brojem 1.- 4. kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona- ne stariji od 6 mjeseci) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu ( preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis) 
 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na  adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30; 10 000 Zagreb; s naznakom „za natječaj“.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Jabukovac-Zagreb i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 3. listopada 2014. i traje do 11. listopada 2014. godine.

                                                                           

Ravnatelj

Darko Benčić, prof.                                                                                           

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i94/13) i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 12. ožujka 2014.

 

N A T J E Č A J

za izbor učitelja informatike, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (ukupno 31 sat) - zamjena za djelatnicu na bolovanju.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijavi je potrebno priložitii:

-    zamolbu sa životopisom

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom studiju

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

                                                                                         

 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 
 
novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i 94/13) i članka 72. 
 
Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb, raspisuje dana 27. veljače 2014. 
 
 
 
N A T J E Č A J
 
za izbor spremačice, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (ukupno 40 sati) 
 
zamjena za djelatnicu na bolovanju.
 
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Prijavi je potrebno priložitii:
 
- zamolbu sa životopisom
 
- domovnicu
 
 - dokaz o stručnoj spremi 
 
 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
 
srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).
 
Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu 
 
Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.
 
Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.
 
 

Na temelju Zakona o radu, odredaba Uredbe o uvjetima i načinu izbora na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te odobrenja Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb raspisuje 26. studenoga 2013.:

NATJEČAJ

za izbor učitelja razredne nastave, defektologa, psihologa ili pedagoga (jedan izvršitelj) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - pružanje pomoći učeniku s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Uz  prijavu treba priložiti:

-   životopis

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom stupnju spreme

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na  adresu škole; Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Zagreb, Jabukovac 30. Natječaj je otvoren do popune radnog mjesta.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i94/13)  i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb,  raspisuje dana 5. studenoga 2013.

 

N A T J E Č A J

 

za izbor učitelja/ice matematike i fizike, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijavi je potrebno priložitii:

-   zamolbu sa životopisom

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom studiju

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na  adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i94/13)  i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb,  raspisuje dana 17. listopada 2013.

N A T J E Č A J

za izbor spremačice, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (ukupno 40 sati) zamjena za djelatnicu na bolovanju.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi je potrebno priložitii:

-    zamolbu sa životopisom

-   domovnicu

 -  dokaz o stručnoj spremi

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na  adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i94/13)  i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb,  raspisuje dana 17. listopada 2013.

N A T J E Č A J

za izbor učitelja informatike, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (ukupno 31 sat) - zamjena za djelatnicu na bolovanju.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijavi je potrebno priložitii:

-    zamolbu sa životopisom

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom studiju

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na  adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i94/13)  i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb,  raspisuje dana 17. listopada 2013.

N A T J E Č A J

za izbor učitelja katoličkog vjeronauka, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (ukupno 40 sati) - zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. Pored općih uvjeta predviđenim navedenim Zakonom o odgoju i obrazovanju, kandidati trebaju ispunjavati i poseban uvjet, kanonski mandat za poučavanje vjeronauka.

Prijavi je potrebno priložitii:

-    zamolbu sa životopisom

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom studiju

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na  adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i 94/13)  i članka 72.  Statuta, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb,  raspisuje dana 1. listopada 2013.

N A T J E Č A J

za izbor učitelja razredne nastave u produženom boravku, M/Ž- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (ukupno 40 sati) - zamjena za djelatnicu na jednogodišnjem neplaćenom dopustu

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Prijavi je potrebno priložitii:

-    zamolbu sa životopisom

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom studiju

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na  adresu Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

 

 

Osnovna Škola Jabukovac- Zagreb, Jabukovac 30, raspisuje natječa za radno mjesto tajnika škole:

 

Uz prijavu priložiti:

1.      Preslik domovnice

2.      Preslik diplome

3.      Uvjerenje o nekažnjavanje (ne starije od 6. (šest) mjeseci))

4.      Životopis (potpisani)

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme  do povratka  radnice s bolovanja.

Prijave za navedeno radno  mjesto  dostaviti na adresu:

Osnovna Škola  Jabukovac- Zagreb, Jabukovac 30, 10000 Zagreb s naznakom „natječaj za tajnika „

Rok: 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj vrijedi od 29. 04. - 06.05.2013. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Zagrebu 29. travnja 2013. godineOsnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor učitelja/icu matematike

 

Uz prijavu treba priložiti:

životopis

domovnicu

diplomu o završenom studiju matematike

uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

Radni se odnos zasniva na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s rodiljnoga dopusta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na  adresu škole Zagreb, Jabukovac 30 s naznakom „natječaj za učitelja matematike“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Zagreb, 16. siječanj 2013.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

 

 

                                        

Na temelju Zakona o radu, odredaba Uredbe o uvjetima i načinu izbora na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te odobrenja Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, ravnatelj Osnovne škole Jabukovac-Zagreb raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor učitelja razredne nastave, defektologa, psihologa ili pedagoga (jedan izvršitelj) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Uz  prijavu treba priložiti:

-   životopis

-   domovnicu

 -  diplomu o završenom studiju

 - uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci ).

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na  adresu škole; Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Zagreb, Jabukovac 30.Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.Natječaj je otvoren do popune radnog mjesta
preskoči na navigaciju